Fy Stori

Mae Fy Stori yn gyfres o raglenni dogfen a gafodd eu gwneud gyda phobl sy’n mynd i Ganolfan Ddydd Meadowpark yn Hwlffordd, Sir Benfro. Wedi’u ffilmio yn ystod hydref 2013, mae’r bum ffilm yn rhoi llwyfan i un o’r cyfranogwyr i siarad am eu bywydau a’r hyn sydd wedi bod yn bwysig iddyn nhw.

Er bod pob ffilm yn bersonol ac unigryw, maen nhw hefyd yn rhannu’r themâu o gariad a cholled, sut gwnaeth y rhyfel siapio eu bywydau cynnar, pwysigrwydd teulu mewn byd sy’n newid yn gyflym a gwerth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddyn nhw symud i mewn i’w nawfed a’u degfed degawd.

Rhoddir crynodeb byr ar gyfer pob un o’r ffilmiau ynghyd ag amseroedd bras.

Stori Kathleen

Mae Kathleen yn trafod sut yr ymgartrefodd yn Sir Benfro ar ôl symud o’i chartref yn Guernsey, pan fu farw ei gŵr 12 mlynedd yn ôl, a gwerth cyfeillgarwch yn y cyfnodau hyn o newid.

 • 2:16 Mae’n herio cynrychioliadau’r cyfryngau o bobl hŷn fel rhai sy’n ddibynnol ac yn methu â gofalu amdanynt eu hunain.
 • 4:20 Y gyfrinach i fwynhau bywyd wrth i chi fynd yn hŷn a phwysigrwydd byw o fewn eich modd.
 • 5:09 Pensiynau rhyfel
 • 6:18 Y profiad o adael Guernsey wledig yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a chyrraedd Swydd Efrog ddiwydiannol.
 • 9:05 Gwersi ar gyfer y genhedlaeth nesaf: Bwrwch ati!

Stori Harry

Ganed Harry ym mis Chwefror 1915, yn West Kilburn, mae’n myfyrio ar dreigl amser.

 • 1:45 Mae Harry yn disgrifio ei fywyd cynnar, cafodd ei fagu gan ei fam a’i fam-gu ar ôl gadael ei dad pan oedd yn 8 oed.
 • 2:45 Effaith y rhyfel ar sefyllfa fyw Harry.
 • 3:06 Dod o hyd i yrfa fel adeiladwr organau, pan oedd yn 14 oed.
 • 5:06 Cwrddodd Harry â’i wraig pan gafodd ei leoli yn Hwlffordd yn ystod y rhyfel. Yma mae’n disgrifio ei fywyd priodasol a dychwelyd i Hwlffordd i ymddeol.
 • 6:21 O Eglwys Gadeiriol Caergaint i gampws Prifysgol ym Massachusetts, UDA, mae Harry yn disgrifio pa mor amrywiol oedd ei fywyd gwaith.
 • 8:23 Mae Harry yn myfyrio ar effaith y dirywiad modern mewn eglwyswyr a chapelwyr ar y busnes adeiladu organau, a’r genhedlaeth nesaf o adeiladwyr organau.
 • 9:40 Mae Harry yn disgrifio ei ymddeoliad prysur, a sut y trosglwyddodd ei sgiliau proffesiynol i wneud ei ddodrefn ei hun.

Stori George

Ganed George sy’n 92 oed mewn bwthyn bugail yn Beachy Head, Sussex. Yma mae’n disgrifio ei fywyd cynnar yn Sussex wledig, a gorfod symud i Lundain yn dilyn marwolaeth ei dad.

 • 1:55 Roedd yn rhaid i George a’r teulu symud bob tro y cafodd ei lystad swydd newydd, mae George yn trafod faint o ysgolion a chartrefi newydd y bu’n rhaid iddo ddod i arfer â nhw yn ystod ei oes.
 • 2:40 Treulio ei flynyddoedd cynnar ar stad wledig, mae George yn myfyrio ar ei addysg o’i gymharu â’r system addysg gyfredol ac yn awgrymu bod angen newid.
 • 4:30 Myfyrdodau ar y byd modern, a gwerth ‘arafu’.
 • 5:54 Un o’r newidiadau mwyaf yn oes George oedd cyflwyniad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Yma, mae’n disgrifio gwerth y gwasanaeth iechyd lleol a’r ysbytai wrth ei helpu trwy iechyd gwael, ac mae’n beirniadu’r toriadau i wasanaethau iechyd yn Sir Benfro.

 

Stori Eleanor

Yn cael ei hadnabod fel Niele, ganed Eleanor ym mhentref Cross Farm, Sir Benfro, 86 mlynedd yn ôl, a bu’n byw yno nes symud i Hwlffordd pan briododd ag athro ysgol leol.

 • 2:56 Wrth fyfyrio ar ei phrofiad ei hun yn yr ysbyty, mae Niele yn teimlo bod yna le i wella. Mae hefyd yn tynnu sylw at pam mae llawer o bobl hŷn yn amharod i feirniadu gwasanaethau iechyd lleol.
 • 4:46 Mae Niele yn cydnabod yr heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.
 • 5:43 Mae Niele yn tynnu sylw at y broblem o unigrwydd ymhlith pobl hŷn, a’r hyn y gellid ei wneud i helpu.
 • 7:18 Mae Niele yn amlinellu’r rhinweddau delfrydol y dylai gofalwr eu cael, ac mae’n myfyrio’n gadarnhaol ar werth y gwasanaethau gofal a theithio y mae’n eu cael.

Stori Betty

Mae Betty, sy’n 82 oed yn cofio ei magwraeth gyda’i nain, a’r ymdeimlad o deulu a chymuned a feithrinodd hi.

 • 3:48 Mae Betty yn myfyrio ar yr hyn sydd wedi newid yn ystod ei hoes, yn enwedig gwerth arian a safon byw.
 • 4:34 Y pwysigrwydd o aros mewn cysylltiad â theulu fel rhwydwaith cymorth, a cholli teulu pan fyddant yn symud i ffwrdd.
 • 7:55 Y gwerth o ddefnyddio’r ffôn a thechnoleg fodern i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu er mwyn lleddfu unigrwydd.

Mae Canolfan Ddydd Meadowpark yn darparu gofal yn ystod y dydd i bobl sy’n gaeth i’w cartrefi neu sy’n byw ar eu pen eu hunain, gan eu helpu i gynnal annibyniaeth yn ogystal â rhoi cyfle i gael cefnogaeth a chwmniaeth. Mae’r ganolfan yn cynnig cyfleoedd i ddysgu sgiliau a hobïau newydd neu i ail-ddysgu hen rai, i gwrdd â ffrindiau newydd a phobl wahanol, i ymuno â gweithgareddau a digwyddiadau trefnedig, a mwynhau tripiau allan ac ymweld â mannau o ddiddordeb. Mae prydau a lluniaeth yn gynwysedig a gellir trefnu cludiant fel arfer os oes angen.